KOMUNIKAT

W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż

korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Nidzickiego
od dnia 13 marca 2020r. do odwołania odbywa się wyłącznie poprzez telefon
i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych
w punktach zostanie zamieszczona na stronie
www.powiatnidzicki.pl

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:
- zadzwonić pod numer telefonu 575 136 077, lub
- zarejestrować się elektronicznie pod adresem:
https://np.ms.gov.pl/zapisy

- wypełnić zgłoszenie porady na odległość (załącznik do  komunikatu) oraz przesłać go do Starostwa pocztą elektroniczną, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie pomocy wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon dzwoniąc pod numer   575 136 077.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) 

 

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość

 

DLA KOGO BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE, MEDIACJA?

Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielania usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady.

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA WIZYTĘ?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/nidzicki lub pod numerem telefonu 575 136 077. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godz. 8:00-15:00. Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

Porady udzielane są co do zasady osobiście w wyznaczonych punktach:

- Nidzicastały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Punkt nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, czynny: poniedziałek – piątek od 9.00 do 13.00,

Kozłowo„mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej, punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, Urząd Gminy, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo, czynny w poniedziałek i czwartek, od 14.00 do 18.00,

- Janowiec Kościelny - „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej, punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, Urząd Gminy, 13-111 Janowiec Kościelny 62, czynny we wtorek od 11.00 do 15.00 i w środę od 8.00 do 12.00,

- Janowo – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej, punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, budynek po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60, 13-113 Janowo, czynny w piątek od godz. 9.00 do 13.00.

UWAGA!!! Wyjątek od udzielania porad osobiście stanowi:

1) usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia uławiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w miejscu zamieszkania po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji: 575 136 077.

2) świadczenie usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

 JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinię, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.  

INTEGRACJA Z INNYMI FORMAMI DARMOWEJ POMOCY

Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieopłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

 

Frame 47

 

Więcej informacji na temat porad prawnych, obywatelskich lub mediacji można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.