Powiat Nidzicki realizuje projekt nr POKL.03.05.00-00-063/13, pt. "Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Cel projektu: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie nidzickim poprzez stworzenie i wdrożenie w 20 placówkach oświatowych systemu doskonalenia nauczycieli wynikającego z zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb szkół/przedszkoli. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 publicznych placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu nidzickiego, w tym 18 szkół i 2 przedszkola. W projekcie weźmie udział 486 nauczycieli/dyrektorów szkół i przedszkoli.

Kompleksowe wspomaganie obejmuje: - Diagnozę potrzeb szkoły/ przedszkola
- Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania
- Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z opracowanym planem wspomagania
- Wsparcie w zastosowaniu nabytej wiedzy i umiejętności do praktyki
- Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia, tj. współpracujących zespołów nauczycieli/dyrektorów, z wykorzystaniem platformy internetowej.

Sieci współpracy i samokształcenia (tematyczne i przedmiotowe) umożliwiają: - Dzielenie się nauczycieli/ dyrektorów swoją wiedzą i umiejętnościami - Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych - Promowanie dobrych praktyk - Doskonalenie na „miarę potrzeb” z udziałem ekspertów zewnętrznych - Komunikowanie się ze sobą on-line.

W realizacji wszystkich w/w działań uczestniczy Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE), który bezpośrednio współpracuje z placówką w opracowaniu i realizacji Rocznego Planu Wspomagania. Eksperci zewnętrzni prowadzą różne formy doskonalenia. Koordynatorzy sieci organizują pracę zespołów nauczycieli na platformie internetowej i na spotkaniach. Okres realizacji projektu: od 16 grudnia 2013 r. do 31 października 2015r.

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
pok. nr 42
tel./fax. 89 625 82 12
www: www.powiatnidzicki.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. DOKUMENTY DO POBRANIA: - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - POBIERZ

Załączniki do regulaminu: Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja placówki oświatowej: POBIERZ
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie: POBIERZ
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu: POBIERZ
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o zatrudnieniu: POBIERZ
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie: POBIERZ

Przygotowała: M.Jakubowska

 

Dodano: 23-07-2014Lista placówek oświatowych z terenu powiatu nidzickiego zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 15.09.2014 r.

LISTA PLACÓWEK

Przygotowała: M.Jakubowska

Dodano: 16-09-2014Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) rozpoczęli swoją pracę. W projekcie pracuje 4 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, każdy z nich realizuje program wspomagania w 5 szkołach/ przedszkolach. Halina Rozalska - Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Szkoła Podstawowa w Muszakach. Wiesława Tymieniecka – Technikum i Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zespole Szkół w Janowie, Przedszkole nr 2 w Nidzicy. Beata Deptuła - Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, Szkoła Podstawowa w Rączkach, Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, Szkoła podstawowa w Kozłowie. Fundacja Pomorski Instytut Edukacji - Przedszkole nr 4 w Nidzicy, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy, Szkoła Podstawowa w Szkotowie, Szkoła Podstawowa w Rogożu, Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji mają doświadczenie w pracy szkoleniowej z dorosłymi, prowadzą szkolenia, kursy doskonalące i warsztaty z zakresu oświaty, mają duży staż pracy pedagogicznej. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji w ramach pełnego cyklu doskonalenia przeprowadzą w każdej szkole/przedszkolu w zakresie diagnozy potrzeb, wywiad z dyrektorem, spotkanie z radą pedagogiczną i warsztat diagnostyczno- rozwojowy. Określą obszary wspomagania i dostosują oferty doskonalenia do potrzeb konkretnej szkoły/przedszkola. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb szkoły/ przedszkola opracują Roczny Plan Wspomagania we współpracy z zespołem nauczycieli. SORE organizują i monitorują kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

Przygotowała: M.Jakubowska

Dodano: 1-10-2014W dniu 25.09.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie personelu projektu z Dyrektorami Placówek Oświatowych biorących udział w projekcie. Na bazie pozyskanych informacji utworzone zostały dwie sieci współpracy i samokształcenia, których tematy wybrane zostały spośród sieci opracowanych w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”:
1) sieć dyrektorska realizująca temat: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły,
2) sieć nauczycieli realizująca temat: Nauczyciele pracują zespołowo. Sieć współpracy i samokształcenia to zespół ok. 20 dyrektorów/nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli biorących udział w projekcie, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się ze sobą, a miedzy spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE.
Pracami sieci będą kierować dwaj Koordynatorzy sieci wyłonieni w najbliższym czasie w przetargu nieograniczonym.

Przygotowała: M.Jakubowska

Dodano: 1-10-2014Warsztaty, konsultacje w szkołach i przedszkolach, spotkania sieci współpracy i samokształcenia Na podstawie diagnozy potrzeb 20 placówek oświatowych z terenu powiatu nidzickiego, spośród 24 ofert doskonalenia opracowanych w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wybrano 12 ofert, które w formie warsztatów i konsultacji są realizowane przez SORE i ekspertów zewnętrznych. Szczegóły zostały zawarte w poniższym załączniku.

Warsztaty, konsultacje w szkołach i przedszkolach, spotkania sieci współpracy i samokształcenia

Przygotowała: M.Jakubowska

Dodano: 19-03-2015Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie nidzickim, warsztaty i konsultacje z ekspertami.

W szkołach i przedszkolach objętych realizacją projektu eksperci zewnętrzni prowadzą warsztaty i konsultacje zgodnie z zakresem tematycznym podanym w RPW i wynikającym z diagnozy potrzeb opracowanej przez SORE. Zajęcia prowadzą eksperci wyłonieni w przetargu nieograniczonym, a mianowicie pracownicy EDU-MACH Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Mońkach, Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa Julita Orłowska-Szczepańska z siedzibą w Chojnicach oraz Pani Jolanta Bem. Do końca maja zrealizowano 789 godzin warsztatów i 648 godzin konsultacji w 12 obszarach tematycznych opracowanych w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Nauczyciele z zaangażowaniem biorą udział w warsztatach szkoleniowych i konsultacjach, wypracowują materiały, które będą im pomocne w pracy zawodowej. W ankietach ewaluacyjnych wypowiadają się na temat organizacji warsztatów, merytorycznej strony form doskonalenia, kompetencji ekspertów oraz uzyskanej wiedzy. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, w trakcie zajęć korzystają z cateringu oraz ze wsparcia Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Galeria zdjęć

Przygotowała: M.Jakubowska

Dodano: 29-05-2015Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie nidzickim, warsztaty i konsultacje z ekspertami.

Trwają spotkania sieci współpracy i samokształcenia w 4 obszarach tematycznych: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły, Nauczyciele pracują zespołowo, Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów ?, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spotkania prowadzą zarówno Koordynatorzy sieci, jak i eksperci zewnętrzni wyłonieni w przetargu nieograniczonym: tj. osoby współpracujące z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji w Nidzicy, tj. Pani Małgorzata Sawicka, Pani Edyta Zalewska, Pani Agnieszka Strzelewska oraz Pan Wojciech Lipka. Do końca mają odbyło się: 18 spotkań realizując 90 godzin warsztatów.

Uczestnicy sieci z zaangażowaniem biorą udział w warsztatach szkoleniowych, wypracowują materiały, które będą im pomocne w pracy zawodowej. W ankietach ewaluacyjnych wypowiadają się na temat organizacji warsztatów, merytorycznej strony form doskonalenia, kompetencji ekspertów, uzyskanej wiedzy. Między spotkaniami uczestnicy pracują na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Galeria zdjęć

Przygotowała: M.Jakubowska

Dodano: 29-05-2015Zakończyły się warsztaty i konsultacje grupowe z ekspertami realizowane w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie nidzickim.

” W roku szkolnym 2014/2015 w 18 placówkach oświatowych przeprowadzono po 2 oferty doskonalenia w obszarach wskazanych w Rocznych Planach Wspomagania opracowanych poprzez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Dwie placówki zrealizowały 1 ofertę doskonalenia zgodnie z zapisami RPW. Łącznie zrealizowano 1600 godzin zajęć, w tym 800 godzin warsztatów oraz 800 godzin konsultacji grupowych. W zajęciach wzięło udział 266 nauczycieli, w tym 20 dyrektorów szkół i przedszkoli.
Wszystkie spotkania odbywały się na terenie placówek oświatowych, w trakcie zajęć uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Nauczyciele aktywnie uczestniczyli we wszystkich formach szkoleniowych, które miały przede wszystkim charakter praktyczny. W niektórych placówkach odbyły się także lekcje koleżeńskie z wykorzystaniem poznanych metod pracy z uczniem. Uczestnicy zajęć dokonali oceny przeprowadzonych szkoleń, ich przydatności do pracy w kolejnych latach, ocenili organizację zajęć, przygotowanie merytoryczne ekspertów.

Galeria zdjęć

Przygotowała: M.Jakubowska

 

Pełen cykl doskonalenia nauczycieli w powiecie nidzickim zakończony.

Powiat Nidzicki zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zakończył pełen cykl doskonalenia nauczycieli. 18 placówek zrealizowało po dwie oferty doskonalenia, 2 placówki zdecydowały na realizację jednego obszaru. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 1600 godzin zajęć, w tym warsztaty i konsultacje grupowe, jak również konsultacje z SORE. Największą popularnością cieszył się obszar: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Rocznych Planach Wspomagania wybrało go aż 8 placówek. Nie mniej popularny był również obszar Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, który wybrało 6 placówek oraz Nauczyciel 45+ realizowany w 5 placówkach oświatowych. W sumie w projekcie wzięło udział 267 nauczycieli, w tym 20 dyrektorów. Z udziału w projekcie z przyczyn obiektywnych zrezygnowały 3 osoby. We wrześniu i październiku Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji zgodnie z zapisami Rocznych Planów Wspomagania przedstawili Radom Pedagogicznym przygotowane przez siebie sprawozdania oraz rekomendacje na nowy rok szkolny.

 

Swoje spotkania zakończyli również Koordynatorzy 4 sieci współpracy i samokształcenia. W sumie odbyli oni 160 godzin warsztatów grupowych, w tym 80 godzin zajęć z wyłonionymi w przetargu nieograniczonym ekspertami. Koordynatorzy między spotkaniami pracowali na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zamieszczono tam materiały samokształceniowe, moderowano grupami dyskusyjnymi.

 

W ramach realizacji projektu został opracowany, opublikowany i przekazany do placówek oświatowych Powiatowy Program Wspomagania w Powiecie Nidzickim. Raport stanowi próbę oceny pełnego cyklu doskonalenia. Wskazuje na mocne i słabe strony pilotażowego wspomagania szkół oraz zawiera wnioski i wskazówki do dalszej pracy.

 

Przygotowała: M.Jakubowska

 

RAPORT KOŃCOWY